Regulamin

ZASADY I WARUNKI

REGULAMIN

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MAMY DYWANY znajdującego się pod adresem URL http://www.mamydywany.pl, , zwanego dalej "Sklepem". Składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta zapłaty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od Umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Zanim dokonasz zakupu w naszym Sklepie Internetowym zapoznaj się z Regulaminem.

2. Sklep Internetowy MAMY DYWANY działający pod adresem www.mamydywany.pl z siedzibą pod adresem:

kabu studio 

(Kamila Buczkowska Studio) 

 ul. Jerzego Janosika 8/102, 71-424 Szczecin

wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON: 365379175 , posiadającą NIP: 8512826115, zwaną w niniejszym regulaminie MAMY DYWANY "Administratorem". 

3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy - www.mamydywany.pl, e-mail – kontakt@mamydywany.pl, adres korespondencyjny – ul. Jerzego Janosika 8/102, 71-424 Szczecin,

4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.

§ 2. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

 1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu akcesoriów oraz galanterii.

2. Oferowane przedmioty są nowe, produkowane w Polsce.

3. Produkty oferowane przez Sklep Internetowy MAMY DYWANY mogą być wykonane z materiałów naturalnych, są wykonywane ręcznie co powoduje, że kolorystyka produktów w rzeczywistości może nieznacznie odbiegać od tej pokazanej na zdjęciach, przedstawiających prototyp. Jednocześnie wszystkie produkty są szczegółowo opisane jeśli chodzi o ich charakterystykę, użyte materiały i właściwości. Zwracamy uwagę, że różnice w kolorach między otrzymanym towarem a zdjęciami prezentowanymi w Sklepie mogą wynikać z parametrów ustawienia monitora.

2. Informacje o produktach w sklepie MAMY DYWANY m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego oraz Regulaminu.

3. Wszystkie zdjęcia i grafiki na naszej stronie są naszego autorstwa i podlegają ochronie, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)

 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

DEFINICJE

 SKLEP INTERNETOWY – sklep oferujący sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu, działający pod adresem: www.mamydywany.pl

 1. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonała zakupu w Sklepie Internetowym; Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
 2. KONSUMENT - Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. OFERTA ZAKUPU – oferta zawarcia Umowy Sprzedaży wysyłana przez Klienta w momencie sfinalizowania procesu zakupów w Sklepie Internetowym;
 5. ZAMÓWIENIE – wszystkie produkty jakie Klient wskazał w Ofercie Zakupu, a które zostały przyjęte przez MAMY DYWANY do realizacji;
 6. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – czas jaki potrzebny jest MAMY DYWANY do skompletowania Zamówienia i nadania przesyłki do Klienta;
 7. CZAS DORĘCZENIA ZAMÓWIENIA – czas jaki potrzebny jest Firmie Kurierskiej na doręczenie Zamówienia pod wskazany przez Klienta adres od momentu prawidłowego nadania przesyłki przez MAMY DYWANY;
 8. CENA PRODUKTU – cena brutto  pojedynczego egzemplarza produktu ustalona przez MAMY DYWANY i wskazana na stronie produktu;
 9. CENA OSTATECZNA – cena brutto pojedynczego egzemplarza produktu obniżona o obowiązujące w danym czasie lub dla danego Klienta rabaty cenowe ustalane przez MAMY DYWANY, prezentowana w sekcji „torba zakupowa” w podsumowaniu procesu zakupów. Cena Ostateczna Produktu nie może być wyższa niż Cena Produktu określona na stronie produktu;
 10. CENA CAŁKOWITA – suma Cen Ostatecznych za wszystkie produkty wchodzące w skład Oferty Zakupu lub Zamówienia;
 11. KOSZTY WYSYŁKI - ustalone przez MAMY DYWANY koszty przesłania Klientowi zamówienia zgodnie z wybranym sposobem dostawy na wskazany adres.
 12. WARTOŚĆ OFERTY ZAKUPU – suma Ceny Całkowitej i Kosztów Wysyłki dla poszczególnej Oferty Zakupu;
 13. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA – suma Ceny Całkowitej i Kosztów Wysyłki produktów znajdujących się w konkretnym Zamówieniu przyjętym do realizacji;
 14. FIRMA KURIERSKA – podmiot świadczący usługi przewozu wyznaczony przez MAMY DYWANY do wykonywania jego zobowiązań związanych dostawą zamówienia do Klienta;
 15. DOWÓD ZAKUPU – jakikolwiek dokument potwierdzający dokonanie zakupu danego produktu w sklepie MAMY DYWANY. W szczególności są to takie dokumenty jak paragon fiskalny, faktura, rachunek,  potwierdzenie wykonania przelewu, potwierdzenie realizacji zamówienia czy potwierdzenie nadania przesyłki do Klienta.

  § 3 REJESTRACJA i SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zakupów można dokonywać całą dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem sieci internetowej, na stronie Sklepu Internetowego.

 1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:

a.     dokładny opisu danego produktu i jego cech;

b.     łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy 

c.     dotyczące sposobu i terminu zapłaty

d.     dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.

 1. Klient składa MAMY DYWANY ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez kliknięcie przycisku „złóż zamówienie” w sekcji „koszyk”.
 2. Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, a nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z obowiązku jego przestrzegania.
 3. Produkty wskazane w Ofercie Zakupu nie podlegają rezerwacji i mogą zostać nabyte przez innych Klientów. W Ofercie Zakupu Klient wskazuje: a.) produkt lub produkty jakie ma obejmować Umowa Sprzedaży,  ich cechy oraz liczbę; b.) prawidłowe dane do wysyłki obejmujące: imię i nazwisko Klienta, nazwę firmy (opcjonalnie), dokładny adres (siedziby firmy i/lub miejsca doręczenia) zawierający nazwę ulicy, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwę miejscowości oraz kraj; c.) aktywny adres e-mail Klienta; d.) aktywny numer telefonu Klienta; e.) sposób zapłaty.
 4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość wskazanych danych i ponosi wszelkie finansowe koszty związane z błędami adresowymi (w szczególności koszty wysłania paczki pod błędny adres oraz koszty zwrotu do nadawcy takiej przesyłki).
 5. Na adres e-mail wskazany w Ofercie Zakupu MAMY DYWANY wysyła automatyczne potwierdzenie otrzymania oferty. Nie jest to potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ani zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. MAMY DYWANY może nie przyjąć Oferty Zakupu bez podawania jakiejkolwiek przyczyny według własnego uznania. Przyczyną nieprzyjęcia Oferty Zakupu może być między innymi niedostępność danego produktu, ograniczenia związane z jego wysyłką, niemożliwość wysłania zapłaty przez Klienta, niespełnienie przez Klienta kryteriów określonych w Regulaminie.
 7. MAMY DYWANY nie ponosi wobec Klienta ani osób trzecich żadnej odpowiedzialności z tytułu nieprzyjęcia Oferty Zakupu.
 8. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 9. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami
  określonymi w treści Regulaminu sklepu. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 10. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez
  złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
 11. Sklep zobowiązuje dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.
 12. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
 13. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
 14. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności: § 7 FORMY PŁATNOŚCI: a) odbiór osobisty w Sklepie pod adresem ul. Jerzego Janosika 8/93, Szczecin, b) zwykły przelew, c) system płatności elektronicznych.
 15. Termin  na wykonanie płatności wynosi w terminie 3 dni od dnia
   otrzymania powiedzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep.

 16. Umowę
  uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem bądź z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 17. Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 7 -10 dni roboczych (lub szybciej jeśli jest na stanie):
  a) od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry.
 18. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Poczty
  Polskiej. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Wysyłka. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy lub jest już z góry określony w zakładce Wysyłka.
 19. W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru towar co do zasady pakowany jest zbiorczo w jedna przesyłkę chyba że, wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy opcje odrębnej dostawy dla każdego produktu.
 20. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu
  konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.
 21. Wraz z produktem Sklep wysyła formularz informacyjny (pouczenie o
  odstąpieniu od umowy) oraz WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY – formularze stanowią załącznik do Regulaminu, oraz załącznik przesyłki z produktem.
 22. Wraz z produktem wysyłany jest paragon (faktura) potwierdzający dokonanie zakupu.
 23. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża
  zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o  zmianach w niniejszym Regulaminie.
 24. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające
  informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

 § 4 ANULOWANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA

 Klient może po złożeniu Oferty Zakupu anulować ją wysyłając stosowne zawiadomienie do MAMY DYWANY na adres: kontakt@mamydywany.pl (w tytule e-maila proszę wpisać: anulowanie zamówienia) pod warunkiem, że zawiadomienie o rezygnacji zostanie wysłane przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§ 5 UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania Klientowi przez MAMY DYWANY potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji na adres e-mail Klienta.
 2. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie dwóch Dni Roboczych od wysłania Oferty Zakupu oznacza nieprzyjęcie Oferty Zakupu.
 3. MAMY DYWANY może przyjąć do realizacji tylko część produktów wskazanych w Ofercie Zakupu. W takiej sytuacji Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia części Zamówienia do realizacji.
 4. Na podstawie Umowy Sprzedaży MAMY DYWANY zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własności produktów oraz do dostarczenia ich Klientowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,  a Klient zobowiązuje się do zapłaty MAMY DYWANY Wartości Zamówienia oraz do odebrania Zamówienia.

Warunek zawieszający

 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Klient zapłaci MAMY DYWANY Wartość Oferty Zakupu lub Wartość Zamówienia w terminie do 3 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. Za moment zapłaty uważa się dzień potwierdzenia zlecenia płatności u operatora płatności lub zaksięgowania środków na rachunku bankowym MAMY DYWANY w przypadku płatności bezpośrednich.
 2. Skutki prawne wynikające z zawarcia Umowy Sprzedaży powstają z chwilą gdy warunek zawieszający, o którym mowa zostanie spełniony. Niespełnienie tego warunku (nie uiszczenie Wartości Zamówienia) skutkuje rozwiązaniem Umowy Sprzedaży.
 3. Strony mogą w drodze indywidualnych, pisemnych (e-mailowych) ustaleń określić inny sposób zapłaty za zamówione produkty. W takim przypadku warunek, o którym mowa uznaje się za niezastrzeżony.

 § 6 CENY PRODUKTÓW

 1. Ceną wiążącą produktu jest Cena Ostateczna podana w podsumowaniu zamówienia w sekcji „Koszyk”.
 2. Wszystkie ceny na stronie MAMY DYWANY podane są w złotych polskich.
 3. Wartość Oferty Zakupu podawana jest w „twoje zakupy” w sekcji „koszyk” po wskazaniu miejsca doręczenia Zamówienia oraz formy płatności.
 4. MAMY DYWANY może zmieniać Ceny Produktów na bieżąco oraz przeprowadzać różnego rodzaju akcje promocyjne oraz wyprzedaże. Oferty Zakupu złożone przed opublikowaniem takich zmian będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

§ 7 FORMY PŁATNOŚCI

 1. Zapłaty można dokonać:
  1. Systemem płatności elektronicznych PAYU ( obsługuje także przelewy zagraniczne, karty kredytowe),
  2. Systemem Płatności: Przelewem na konto bankowe MAMY DYWANY: Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  3. Przelewem na konto bankowe (wpisując w tytule numer zamówienia):
   Kamila Buczkowska Studio  
   78 1020 4795 0000 9002 0373 9802 
   PKO Bank Polski
 1. Zapłaty za Zamówienie Klient dokonuje z góry, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od daty otrzymania od MAMY DYWANY potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W potwierdzeniu tym znajdują się wszystkie niezbędne dane do realizacji zapłaty, w tym również Wartość Zamówienia.
 2. Zapłata Wartości Oferty Zakupu może być dokonana przed przyjęciem Oferty Zakupu przez MAMY DYWANY do realizacji. W takim wypadku będzie ona traktowana jako zaliczka, do której nie mają zastosowania przepisy prawa o zadatku. W przypadku nieprzyjęcia Oferty Zakupu przez MAMY DYWANY lub przyjęcia do realizacji tylko części Oferty Zakupu, zaliczka zostanie Klientowi zwrócona w całości  lub zostanie zwrócona różnica pomiędzy uiszczoną zapłatą, a Wartością Zamówienia przyjętego do realizacji.
 3. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczy się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

§ 8 DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. MAMY DYWANY  realizuje dostawy zamówionych produktów:
 1. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej na zasadach i zgodnie z regulaminem Regulamin_świadczenia_powszechnych_usług_pocztowych.pdf
 2. zagranicę za pośrednictwem Poczty Polskiej na zasadach i zgodnie z regulaminem Regulamin_świadczenia_powszechnych_usług_pocztowych.pdf , nadawana jako przesyłka ekonomiczna.
 3. Koszty dostarczenia przesyłki do Klienta ponosi Klient.
 4. Przyjmując przesyłkę od Poczty Polskiej, należy sprawdzić dokładnie opakowanie i jego zawartość. W przypadku uszkodzenia listonosz powinien przygotować protokół szkody w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przedstawiciela Poczty Polskiej i Klienta. Klient powinien skontaktować się z MAMY DYWANY przez  e-mail: kontakt@mamydywany.pl 
 5. Termin dostawy:
 •  przesyłki wynosi około 2 - 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Przewoźnik doręcza przesyłki tylko od poniedziałku do piątku - za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy - w godzinach 8-16. Kurier ma obowiązek dostarczyć zakupiony towar ważący do 30 kg do drzwi odbiorcy. W przypadku towaru o wadze powyżej pow. 30 kg dostawa jest realizowana do bramy/furtki odbiorcy. Szczegółowe terminy dostawy są uzależnione od wagi oraz wielkości przesyłki. 

6.  Koszty dostawy:

 •  na terenie Polski:  płatna przesyłka 15 PLN – płatność wraz z zamówieniem.
 • poza terenem Polski: płatna przesyłka 80 PLN (~ 18 EUR) - płatność wraz z zamówieniem.

 § 9 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Przez realizację Zamówienia należy rozumieć skompletowanie i prawidłowe nadanie do Klienta przesyłki zawierającej produkty przyjęte do realizacji w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.
 2. Zamówienia przyjęte do realizacji będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na konto MAMY DYWANY, nie później jednak niż w ciągu 14 (czternastu) Dni Roboczych.
 3. Produkty niedostępne w momencie złożenia przez Klienta Oferty Zakupu lub produkty personalizowane na zamówienie Klienta są wysyłane do Klienta w czasie indywidualnie określonym w trybie ustaleń mailowych.
 4. Klient otrzyma od MAMY DYWANY informację na adres e-mail z potwierdzeniem nadania przesyłki oraz numerem listu przewozowego.

§ 10 WYMIANA TOWARU

 1. Z uwagi na indywidualny charakter niektórych przedmiotów oferowanych w MAMY DYWANY, nie każdy może podlegać wymianie. Zwłaszcza ograniczenie to dotyczy przedmiotów wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta. Dlatego w przypadku braku pewności prosimy o ustalenie z pracownikami Sklepu Internetowego, czy ewentualna wymiana będzie możliwa.
 2. Każdy przypadek wymiany towaru na inny egzemplarz traktujemy indywidualnie i co do zasady wymiana taka jest możliwa, z zastrzeżeniem pkt. 1.
 3. Chęć wymiany zakupionego przedmiotu należy zgłosić mailowo do MAMY DYWANY najpóźniej dziesięć dni od otrzymania przesyłki, wskazując w mailu na jaki przedmiot ma nastąpić wymiana oraz okazując dowód zakupu.
 4. W przypadku otrzymania od MAMY DYWANY potwierdzenia, że wymiana jest możliwa, Klient ponosi koszt przesyłek wymienianych przedmiotów do i ze Sklepu Internetowego.
 5. Wymiana uzgodniona ze Sklepem Internetowym jest możliwa tylko w przypadku gdy odesłany towar nie nosi żadnych śladów użytkowania, jest zaopatrzony w oryginalne metki oraz jest odesłany wraz z dowodem zakupu.

§ 11 REKLAMACJE

W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).

Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi , jeżeli rzecz sprzedana ( towar)  ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar)  jest niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

 1. Reklamacje należy składać pisemnie na adres mailowy: kontakt@mamydywany.pl lub pocztowy MAMY DYWANY wskazany w pkt. 1 Regulaminu nie później niż w ciągu dwóch tygodni od wykrycia wady produktu, w przeciągu 2 lat od wydania produktu Klientowi.
 2. Procedura reklamacyjna:
 1. Proszę zrobić zdjęcia produktu (w szczególności wady) i wraz z opisem formularza reklamacyjnego (WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY). Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych:  imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 2. MAMY DYWANY podejmie decyzję o zasadności reklamacji lub jej bezzasadności w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 3. W przypadku uznania reklamacji wadliwy produkt należy dostarczyć na swój koszt do MAMY DYWANY na adres wskazany w pkt. 1 Regulaminu w sposób wskazany w informacji mailowej dotyczącej reklamacji.
 4. MAMY DYWANY na swój koszt wyśle Klientowi naprawiony produkt, nowy egzemplarz lub zwróci pieniądze – w zależności od życzenia Klienta – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od otrzymania wadliwego produktu.
 5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna lub wynika z użytkowania produktu ( zasadnego zużycia rzeczy w czasie użytkowania). Produkty MAMY DYWANY mają prawo zużywać się na przestrzeni czasu (mowa tutaj w szczególności o dywanach). Poprzez "zużywanie się" mamy na myśli: naturalne mechacenie się materiału lub zła konserwacja produktu.
 6. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 7. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej
  reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie (nie dotyczy to zamówień indywidualnych). Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z
  umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 9. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

§ 12 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 "O prawach konsumenta" (Dz. U. Nr 683 z 2017 r.;) Konsument (Klient), w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie Internetowym MAMY DYWANY.
 • W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w puncie 1 Konsument jest zobowiązany dostarczyć do MAMY DYWANY pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej Umowy Sprzedaży (WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY).
 • Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mówi ustawa wystarczy nadanie oświadczenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki do Konsumenta, także drogą e-mailową: kontakt@mamydywany.pl .
 • W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta w wyżej opisanym trybie jest on zobowiązany do zwrócenia na swój koszt zakupionego produktu w stanie niepogorszonym pozwalającym jednoznacznie stwierdzić, że produkt nie był używany, z metką, w oryginalnym opakowaniu, w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od umowy na adres MAMY DYWANY wskazany w pkt. 1 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu
  towaru na adres: ul. Jerzego Janosika 8/102, 71-424 Szczecin lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w który, odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
 • Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
 • Sklep MAMY DYWANY nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. 
 • W przypadku, gdy odstąpienie od umowy będzie skuteczne MAMY DYWANY zwraca KONSUMENTOWI cenę za produkt (bez dodatkowych kosztów wysyłki do Konsumenta).
 • W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. 
 • Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inni niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego (na specjalne życzenie Klienta), Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 • Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: a)  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; c)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; d)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; e)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; f)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; g)  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; h)  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;  i)  w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨; j)  zawartej w drodze aukcji publicznej; k)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi; l)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 § 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. MAMY DYWANY może w każdej chwili zaprzestać świadczenia usług, zmienić ofertę lub wycofać oferowane produkty bez podania przyczyny.  Zmiany te nie mają wpływu na wykonanie Umów Sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem tych zmian.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Wszystkie nazwy i wzory produktów oferowanych przez MAMY DYWANY w Sklepie Internetowym są własnością MAMY DYWANY i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu Umowy Sprzedaży zawarte przed wprowadzeniem zmian są realizowane według zasad obowiązujących w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.06.2018.
Polityka Prywatności

Obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Klienta za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@mamydywany.pl lub pocztowo na adres: kabu studio,  ul. Jerzego Janosika 8/102, 71-424 Szczecin.
 1. DEFINICJE 1. Administrator – oznacza MAMY DYWANY, ul. Jerzego Janosika 8/102, 71-424 Szczecin , e-mail: kontakt@mamydywany.pl, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Klienta.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą MAMY DYWANY prowadzi sklep internetowy, działający w domenie: www.mamydywany.pl
 4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Klient uzyskuje dostęp do Serwisu.
 5. Regulamin – oznacza regulamin Serwisu www.mamydywany.pl
 6. Klient – oznacza każdą osobę, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
 7. RODO – oznacza Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Newsletter – informacja handlowa dotycząca MAMY DYWANY, w tym w szczególności dotycząca towarów, nowości, promocji itp.


DANE OSOBOWE

Polityka Prywatności znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z usług MAMY DYWANY, czyli dokonujesz rejestracji w Serwisie, kupujesz produkty MAMY DYWANY w Serwisie, kontaktujesz się z nami lub zapisujesz się na Newsletter, w celu otrzymywania od nas pocztą elektroniczną wiadomości mailowych z treściami marketingowymi. Dane osobowe przetwarzane przez MAMY DYWANY są uzyskiwane bezpośrednio od Klientów, w związku z korzystaniem z usług MAMY DYWANY.W zależności od usług, z jakich korzystasz, MAMY DYWANY przetwarza następujące dane  osobowe: Przy rejestracji w Serwisie: adres e-mail, wybrane hasło;Przy dokonywaniu zamówienia towarów w Serwisie: imię, nazwisko, adres e-mail, wybrane hasło, adres pocztowy, adres do wysyłki oraz adres, na który mają być wystawiane rachunki, numer telefonu, informacje o zamówieniach i zakupach, numer rachunku bankowego przy dokonywaniu płatności przelewem;Przy zapisie na Newsletter: adres e-mail. MAMY DYWANY wykorzystuje dane osobowe w celu udostępnienia Klientom usług MAMY DYWANY, zarządzania kontem w Serwisie oraz realizacji zamówień i obsługi zwrotów i reklamacji, przetwarzania danych dla celów rachunkowych i podatkowych, a także wysyłki poczty elektronicznej w związku z realizacją zamówień. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także szczególny przepis prawa, który pozwala MAMY DYWANY przetwarzać dane, w celu wykonania prawnego obowiązku – np. przepisy rachunkowe i podatkowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). MAMY DYWANY wysyła do Klientów komunikaty marketingowe w postaci Newslettera na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej tylko wtedy, gdy Klient wyraził na to zgodę. Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda Klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym czasie. W każdej wiadomości marketingowej, którą wysyła MAMY DYWANY, znajduje się specjalny link do rezygnacji z Newslettera. Wycofanie zgody możliwe jest także poprzez wysłanie do MAMY DYWANY wiadomości mailowej na adres: kontakt@mamydywany.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.MAMY DYWANY wykorzystuje dane osobowe w celu kontaktowania się z Klientami, na przykład pocztą elektroniczną, a także odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, które zostały skierowane do MAMY DYWANY, w celu lepszego wykonywania usług, informowania o zmianach oraz udzielania wyjaśnień i informacji. Podstawą do przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes MAMY DYWANY (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). MAMY DYWANY wymaga podania przez Klienta tych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji umowy – wykonania usług lub realizacji zamówienia. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Klienta, MAMY DYWANY nie będzie mógł zrealizować usług lub zamówień. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. podatkowe, MAMY DYWANY może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.MAMY DYWANY powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu MAMY DYWANY. MAMY DYWANY udostępnia dane dostawcom usług mającym na celu: wsparcie strony internetowej Sklepu, realizację usług związanych z marketingiem bezpośrednim za pośrednictwem poczty elektronicznej, obsługę internetowych kanałów medialnych i mediów społecznościowych, realizację płatności związanych z zamówieniami w Serwisie, realizację usług związanych z przechowywaniem danych, realizację usług kurierskich, realizację usług księgowych oraz realizację usług prawnych na rzecz MAMY DYWANY. MAMY DYWANY powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu MAMY DYWANY. W  przypadku przekazywania danych, MAMY DYWANY zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz MAMY DYWANY.MAMY DYWANY nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani w ust. powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw MAMY DYWANY.MAMY DYWANY nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.MAMY DYWANY przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania umów z Klientami,  tj. świadczenia usług, a także obsługi zamówień oraz procesu reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych na MAMY DYWANY przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie. W celach marketingowych dane są przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec  takiego przetwarzania.MAMY DYWANY zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu  zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez MAMY DYWANY.Klientom przysługuje prawo do poprawiania danych osobowych, w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.Klientom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez MAMY DYWANY. Sprzeciw „marketingowy” – Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – Klient ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest MAMY DYWANY niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Należy wtedy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez MAMY DYWANY przetwarzania objętego sprzeciwem. MAMY DYWANY przestanie przetwarzać  dane Klienta w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez MAMY DYWANY danych są nadrzędne wobec praw Klienta lub też że dane są MAMY DYWANY niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.Klientom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez MAMY DYWANY.Klientom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych.Klientom przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Klienta lub wskazanej osoby trzeciej.
 1. Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, strona internetowa:  http://www.giodo.gov.pl/
 2. Pozyskane przez MAMY DYWANY dane nie będą profilowane.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest MAMY DYWANY prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kamila Buczkowska Studio pod adresem Jerzego Janosika 8/102, 71-424 Szczecin, zarejestrowaną pod numerem REGON: 365379175 , posiadającą NIP: 8512826115, 

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy tylko te dane, które nam przekażesz. Aby zarejestrować się w naszym serwisie wymagamy od Ciebie podania adresu mailowego, imienia, nazwiska i adresu. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne abyśmy mogli zawrzeć umowę sprzedaży, skontaktować się z Tobą w jej sprawie i dostarczyć zamówiony przez Ciebie towar.

Tylko od Ciebie zależy czy podasz nam więcej danych i w każdym momencie możesz zmienić swoje ustawienia.

Nie podejmujemy automatycznych decyzji, które mają wpływ na Twoje prawa. Chcemy po prostu by nasza oferta została skierowana właśnie do Ciebie. 

CEL PRZETWARZANIA

Głównym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe to zawarcie umowy. My chcemy sprzedać nasze produkty, a Ty chcesz je kupić. Jesteśmy dumni, że wybrałeś właśnie nas.

Aby móc ciągle ulepszać nasz serwis, przetwarzamy dane, które nam podałeś dla celów statystycznych. Chcemy być coraz lepsi, dlatego musimy perfekcyjnie znać naszych użytkowników. 

PODSTAWA PRZETWARZANIA

Dane, które podajesz rejestrując się w naszym serwisie, a które są niezbędne dla realizacji wysyłki przetwarzamy na podstawie umowy. Musimy znać Twoje imię, nazwisko i adres abyśmy mogli przesłać paczkę oraz co najmniej maila byś mógł się zarejestrować w naszym serwisie a my byśmy mogli się z Tobą skontaktować.

Dane, które podajesz dobrowolnie dla celów marketingowych, są przez nas przetwarzane na podstawie Twojej zgody, która w każdej chwili może zostać cofnięta.

Dane, które podajesz dobrowolnie, wykorzystujemy także dla celów statystycznych. Podstawą ich przetwarzania jest nasz uzasadniony interes. Musimy wiedzieć co dzieje się w naszym serwisie a ponadto staramy się ciągle go ulepszać. 

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE?

Aby zapewnić najwyższą jakość usług, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Naszych partnerów dobieramy niezwykle starannie. Poniżej przedstawiamy wam kategorię podmiotów, którym dane przekazujemy: 

1)  operator logistyczny i firmy kurierskie;

2)  firma hostingowa;

3)  systemy płatności; 

TWOJE PRAWA

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania lub chciałbyś dowiedzieć się jeszcze więcej, napisz. Odpowiemy! Pamiętaj, że: 

●  masz prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Nie będzie to miało negatywnych konsekwencji. Po prostu przestaniemy przesyłać do Ciebie nasze wiadomości marketingowe. Cofnięcie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody. Jeżeli chcesz cofnąć zgodę, edytuj swoje dane w profilu lub napisz do nas.

●  masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych; 

●  masz prawo sprostować swoje dane osobowe a nawet je usunąć. Usunięcie danych, które są niezbędne do świadczenia usługi jest równoznaczne z usunięciem konta z serwisu. 

●  masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz żądać ograniczenia tego przetwarzania;

●  względem danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda, masz prawo żądać ich przeniesienia; 

●  masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE? 

Dopóki jesteś z nami, Twoje dane są przez nas przetwarzane. Gdy usuniesz konto, Twoje dane będą jeszcze przez nas przechowywane wyłącznie przez okres przedawnienia roszczeń. Zawsze możesz się z nami skontaktować.  Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, pisz do nas. Odpowiemy na wszystkie wątpliwości.

  1. POLITYKA COOKIES
 1. MAMY DYWANY nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies, jeżeli Klient wyraził na to zgodę.
 2. Dane gromadzone przy użyciu plików Cookies mogą być zbierane przez MAMY DYWANY wyłącznie w celu zapewnienia określonych funkcjonalności na rzecz Klienta.
 3. Stosowane przez MAMY DYWANY Cookies są bezpieczne dla Urządzeń Klientów. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki Cookies  pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniach oraz przypisaną wartość.
 4. MAMY DYWANY zbiera informacje przy pomocy plików Cookies, zapisywanych na Urządzeniach Klientów, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych.
 5. MAMY DYWANY zbiera informacje przy pomocy plików Cookies w następujących celach:
 1. w celu dostosowania usług świadczonych w ramach Serwisu do indywidualnych preferencji i potrzeb Klientów oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
 2. w celu opracowywania ogólnych i anonimowych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Serwisu;
 3. w celu świadczenia usług reklamowych – prezentowania treści reklamowych dostosowanych do preferencji Klienta.
 1. MAMY DYWANY zbiera informacje przy pomocy następujących kategorii plików Cookies:
 1. pliki tymczasowe, które pozostają na Urządzeniu Klienta zazwyczaj do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej. Po zamknięciu przeglądarki pliki zostają wykasowane. Takie pliki Cookies wykorzystywane są przez MAMY DYWANY między innymi do zapamiętywania danych Klienta.
 2. pliki stałe, które pozostają na Urządzeniu Klienta przez określony czas albo do momentu ich usunięcia przez Klienta. Po zamknięciu przeglądarki pliki nie są kasowane.
 1. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Urządzeniu Klienta.
 2. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Klient może zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików Cookies w Urządzeniu, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień plików Cookies dostępne są  w ustawieniach używanej przez Klienta przeglądarki internetowej.
 3. Wyłączenie lub ograniczenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików Cookies nie uniemożliwia Klientom korzystania z Serwisu, jednak może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne w  Serwisie.
 4. Powyższe informacje będą przetwarzane w celach technicznych związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz celach statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes MAMY DYWANY (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką  Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce.


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów